Kontakt

 

Gminne Przedszkole w Mokobodach
ul. Wiatraczna 11
08-124 Mokobody
tel.:256411343 fax:256411314
przedszkole@mokobody.pl

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 
Ulti Clocks content
Start Ogłoszenia
Ogłoszenia


Regulamin rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Danuta Piwowarska   
środa, 30 maja 2018 15:25

Regulamin rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny
w Gminnym Przedszkolu w Mokobodach w roku 2018

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 649) w § 12 ust. 1., Uchwała Nr XXIX.206.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gmin Mokobody publicznych przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mokobody

 

§ 1

Dyżur wakacyjny w Gminnym Przedszkolu w Mokobodach  rozpoczyna się 2 lipca 2018 r. i trwa do 20 lipca 2018 roku.

 

§ 2

Na dyżur wakacyjny przyjmowane są dzieci z Gminnego Przedszkola w Mokobodach w przypadku obojga rodziców pracujących i nie przebywających w tym czasie na urlopie wypoczynkowym.

 

§ 3

W czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się jedną grupę. Aby utworzyć dyżur wakacyjny liczba chętnych dzieci nie może być mniejsza niż 10. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25 dzieci.

 

§ 4

Z dyżuru mogą korzystać tylko te dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od 1 września danego roku.

 

§ 5

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest dostarczenie karty zgłoszeniowej w terminie od 4 do 8 czerwca  2018 r. do sekretariatu Zespołu Oświatowego end_

w godzinach 8:00 - 15:00. Do karty należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy o braku możliwości przebywania w dniach dyżuru wakacyjnego na urlopie wypoczynkowym lub oświadczenie nr 2 w przypadku prowadzących działalność na własny rachunek.

§ 6

Opłata za wyżywienie i przedszkole naliczona będzie indywidualnie, płatna z góry do 29 czerwca 2018 r na podstawie deklarowanego przez rodziców/opiekunów terminu i czasu przebywania dziecka w przedszkolu.

Wymienione opłaty należy uiścić na wskazany numer konta z dopiskiem „dyżur wakacyjny” oraz imię i nazwisko dziecka.

§ 7

Opłaty za przedszkole za dyżur wakacyjny:

Opłata za przedszkole: powyżej 5 godzin,  każda rozpoczęta godzina płatna 1 zł.

Opłata za żywienie 13 zł za dzień x ilość dni deklarowanych przez rodziców.

 

§ 8

Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Gminnym Przedszkolu od dnia 22 czerwca 2018 roku. Dowożenie i odbieranie  dzieci na koszt własny

§ 9

Nieobecność dziecka zgłoszonego na dyżur wakacyjny  będzie skutkowała wykreśleniem z listy bez możliwości zwrotu poniesionych opłat.

 

§ 10

Dyrektor Zespołu Oświatowego w Mokobodach zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, opiekę nauczyciela oraz woźnej oddziałowej, stosowanie regulaminu przedszkola.

§ 11

W związku z planowanym remontem placu przy przedszkolu mogą wystąpić utrudnienia w zapewnieniu ciszy w przedszkolu oraz zmianę organizacji wchodzenia i wychodzenia z przedszkola.

§ 12

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w Gminnym Przedszkolu w Mokobodach szczególnie dotyczących przyprowadzania dzieci w czasie nie zakłócającym wydawania posiłków (max. do godz. 8:30).

 

§ 13

W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte
w statucie przedszkola oraz innych regulaminach. Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga organ prowadzący.

 

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

 

 
Klauzula PDF Drukuj Email
Wpisany przez Danuta Piwowarska   
środa, 30 maja 2018 15:23

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1)     Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Oświatowy w Mokobodach,
ul. Wiatraczna 14, 08-124 Mokobody.

2)     Inspektor ochrony danych w Zespole Oświatowym w Mokobodach jest dostępny pod adresem e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3)     Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4)     Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Oświatowym w Mokobodach, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw;

b)     realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Oświatowego w Mokobodach;

c)      w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5)       W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a)      pracownicy Zespołu Oświatowego w Mokobodach;

b)     organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

c)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Oświatowym w Mokobodach przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor.

6)       Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7)       Posiadają Państwo prawo:

a)       dostępu do treści swoich danych;

b)     do sprostowania oraz usunięcia danych osobowych,

c)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych,
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,

d)     wniesienia sprzeciwu,

e)      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8)     Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

9)     Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa.

10)  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11)  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12)  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 
Ochrona danych osobowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Danuta Piwowarska   
piątek, 25 maja 2018 17:51

Inspektorem ochrony danych w Zespole Oświatowym w Mokobodach jest Pani Paulina Lewocik dostępna pod adresem

e-mail :  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz przepisów krajowych.

 
Piknik rodzinny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Teresa Zabuska   
środa, 23 maja 2018 14:27

Serdecznie zapraszamy na piknik rodzinny pod hasłem: „Mamo i tato, pobaw się ze mną!”.

Startujemy 25 maja o godzinie 13:00. Zbiórka- łąka przy Orliku. Pamiętajcie o wygodnych strojach i sportowych butach. Nie zapomnij zabrać ze sobą koca oraz dobrego humoru!

W programie coś dla ducha i ciała:

- rozwiązywanie konkursu plastycznego,

- dmuchańce, skakance,

- zabawy i konkursy z nagrodami, miłe podniebieniu przekąski,

- malowanie twarzy.

Obecność obowiązkowa.

 
Zajęcia otwarte w grupie II PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magda Górecka   
czwartek, 10 maja 2018 20:00

W środę 16 maja o godzinie 9:30 w grupie Muchomorków odbędą się zajęcia otwarte dla rodziców. Serdecznie zapraszam.

 
Wyjazd na Przegląd Integracyjny do CKiS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Dudek   
poniedziałek, 30 kwietnia 2018 20:03

16 maja 2018 r. o godz. 900, dzieci z grupy Żabek wyjeżdżają na Przegląd Integracyjny do CKiS w Siedlcach. Zaprezentują układ taneczny. Powrót ok. 1230.

Grażyna Dudek

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 6 z 52